Polityka prywatności

Wróć do listy stron


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą CK Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowa 4 NIP 9291744080 REGON 080027815, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218 (dalej: CK) określa, w jaki sposób CK gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkowników. Właścicielem Giełdy prowadzonej pod adresem vapetrade.pl jest CK.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Giełdy ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników. Jej celem jest wskazanie zasad oraz określenie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
1.2. W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), CK  informuje, iż administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Giełdy jest CK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w CK Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowa 4 NIP 9291744080 REGON 080027815, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218, adres poczty elektronicznej: administracja[małpa]vapetrade.pl - zwana dalej „Administratorem”.
1.3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
1.4. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy bezpośrednio skontaktować się z Administratorem.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Użytkownik, Konto) należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika na Giełdzie. 
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
2.2.1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi elektronicznej zgodnie z Regulaminem Giełdy (rejestracja, założenie Konta, umożliwianie korzystania z Giełdy), podstawa prawna – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, a także w celach statystycznych, analitycznych i związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego witryny vapetrade.pl (podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników Giełdy:
2.3.1. podmioty powiązane pośrednio lub bezpośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
2.3.2. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską a w razie ich przekazywania do państw trzecich znajdujących się poza UE Administrator będzie stosować odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia mowy o świadczenie usługi elektronicznej. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa Administrator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza wskazanymi powyżej przypadkami podanie danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika.
2.6. Administrator przetwarza dane Użytkownika w czasie obowiązywania zawartej z Użytkownikiem umowy (istnienia konta Użytkownika) a także po jej zakończeniu w sytuacji wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celach archiwizacyjnych i statystycznych a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Dane osobowe Użytkownika zebrane w celach marketingowych są przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy bądź też do momentu wniesienia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
2.7. Dane osobowe Użytkowników są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

3. COOKIES
3.1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Giełdy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Giełdę).
3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Giełdy w następujących celach:
3.2.1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani;
3.2.2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania;
3.2.3. dostosowywania zawartości Giełdy do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony Giełdy;
3.2.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Giełdy .
3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Giełdy.
3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Giełdę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
3.5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Giełdy (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Giełdą. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Giełdy. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niepodanie wskazanych na stronie Giełdy danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Użytkownika lub (2) prawnie uzasadniony interes Administratora - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz wysyłanie newslettera zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
5.6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Giełda może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Giełdy.
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
6.4. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej polityki prywatności, które będą w przyszłości publikowane na stronie vapetrade.pl/info/1-polityka-prywatnosci  będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość oraz wejdą w życie w momencie zaakceptowania zmodyfikowanej polityki prywatności, o której Użytkownik zostanie zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o regularne sprawdzanie strony vapetrade.pl/info/1-polityka-prywatnosci  w celu sprawdzenia aktualizacji polityki prywatności. W sytuacji braku akceptacji polityki prywatności lub zmian w polityce prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze strony vapetrade.pl .


Wersja na dzień: 07.02.2021r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook