Regulamin

Wróć do listy stron


REGULAMIN GIEŁDY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie informacyjnym mającym na celu gromadzenie ofert sprzedaży i wymiany: e-papierosów oraz ich części - zasilań, atomizerów, podów, zestawów, grzałek, premixów oraz akcesoriów. 
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez CK Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Naftowa 4 NIP 9291744080 REGON 080027815, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000237218; (dalej: CK)

§2 DEFINICJE
1. Giełda — internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą vapetrade.pl prowadzony przez CK w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie vapetrade.pl
2. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) oraz zamiany Produktów, zamieszczane na Giełdzie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
3. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła Konto rejestrująca się na Giełdzie w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4. Konto —  przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Giełdy, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Giełdy
5. Produkt — e-papieros lub jego części elementy - zasilanie, atomizer, pod, zestaw, grzałka, premix lub akcesoria.  (jedynie towar używany). Za pośrednictwem Giełdy zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń dla Produktów nowych.

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z GIEŁDY
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. 
2. CK nie odpowiada za treść Ogłoszenia.
3. Treść Ogłoszenia powinna jednoznacznie określać co jest jego przedmiotem i jaka jest cena, opisywać Produkt w sposób dokładny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Produktu, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
4. Ogłoszenia mogą dotyczyć jedynie produktów używanych.
5. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.
6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w szczególności zdjęcia) i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw CK, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
7. Użytkownik korzystający z Giełdy zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych danych kontaktowych (adres e-mail, numeru telefonu). 
8. Kontakty o charakterze marketingowym odbywają się na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać lub ograniczyć w dowolnym momencie, korzystając z odpowiednich ustawień Konta lub zgłaszając takie żądanie CK na adres poczty elektronicznej: administracja[małpa]vapetrade.pl

§ 4 REJESTRACJA I ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
1. Aby zamieścić ogłoszenie Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin, Politykę prywatności i utworzyć Konto.
2. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika. Po dokonaniu powyższych czynności CK na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyła wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz wymagane prawem informacje.
3. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a CK w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
4. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta na Giełdzie.
5. Używanie tymczasowych adresów email do tworzenia Konta jest zabronione.
6. Świadczenie usług przez CK w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
7. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując w ten sposób umowę z CK poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: administracja[małpa]vapetrade.pl
8. Zamieszczenie Ogłoszenia na Giełdzie wymaga: 
a. wypełnienia formularza (tj. wypełnienia co najmniej pól obowiązkowych, ewentualnie zamieszczenia zdjęć w określonej liczbie i formacie),
b. dokonania aktywacji Ogłoszenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika. 
9. Ogłoszenie zostaje umieszczone na Giełdzie niezwłocznie po jego aktywacji i jest dostępne przez okres 30 dni. 
10. Po upływie 23 dni od umieszczenia Ogłoszenia na Giełdzie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie
11. W czasie gdy Ogłoszenie jest zamieszczone na Giełdzie Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry a także usunąć Ogłoszenie.
12. Po upływie 35 dni od zamieszczenia Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Giełdy.

§5 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. CK umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń nie ingerując i nie mając wpływu na ich formę i treść z zastrzeżeniem jednak poniższych postanowień.
2. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z towarami, którymi obrót jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub narusza uprawnienia osób trzecich.
3. CK nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem.
4. CK nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Produktów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji
5. Zabrania się umieszczania Ogłoszeń, które naruszają w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:
a. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
b. powszechnie uznane za obraźliwe,
c. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
d. szkodzące dobremu imieniu CK,
e. wprowadzające w błąd.
6. CK ma prawo usunąć Ogłoszenia, o których mowa w ustępie powyżej.
7. CK nie ponosi odpowiedzialności za:
a. brak zainteresowania Ogłoszeniem,
b. realizację obowiązków Użytkowników dotyczących rękojmi i gwarancji przedmiotu Ogłoszenia, 
c. oświadczenia składane przez Użytkownika drugiej stronie transakcji,
d. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń, które są niezależne od CK.
8. CK ma prawo usunąć każde Ogłoszenie lub zablokować Konto jeśli istnieje podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Giełdy. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię lub w inny sposób szkodzi CK.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych jest: CK Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Naftowa 4 NIP 9291744080 REGON 080027815, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000237218; e-mail: info@ckcomplex.pl
2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie: http://vapetrade.pl/info/1-polityka-prywatnosci 
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania. CK poinformuje Użytkowników w terminie 3 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. 
6. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 07.02.2021r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook